PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13)
 2. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12)
 4. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07)
 5. Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13)
 6. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 7. Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13)
 8. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj
 9. 137/04)
 10. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama broj 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014. godine.
  Više na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html i https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html
 11. Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10)

Propisi EU

 1. Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 2. Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. Svibnja 2001. O javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

 1. Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Službenik za informiranje

       Službenik za informiranje: Maja Žuteg, dipl.iur., voditeljica općih, pravnih i kadrovskih poslova Voda Vrbovsko d.o.o.

       Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Voda Vrbovsko d.o.o. na sljedeće moguće načine:

 1. putem telefona na broj: 051 875-121
 2. putem faksa na broj: 051/875-084
 3. putem elektroničkih obrazaca koji se nalaze na sljedećoj poveznici: ELEKTRONIČKI OBRASCI ZAHTJEVA
 4. elektroničkom poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. predmet nasloviti: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija. Obrasci Zahtjeva nalaze se na sljedećoj poveznici: OBRASCI ZAHTJEVA
 5. poštom na adresu: adresa Voda Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.
 6. osobno predajom na adresu: adresa Voda Vrbovsko d.o.o., Željeznička 1/a, 51236 Vrbovsko,  ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00

Ponovna uporaba informacija

       U slučaju kada tijelo javne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za omogućavanje  ponovne uporabe informacija o tome ne donosi rješenje, kao što je slučaj kod ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Tijelo javne vlasti kada omogućava pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija. Uvjeti ne smiju nepotrebno ograničavati mogućnost ponovne uporabe i ne smiju se upotrijebiti za ograničavanje tržišnog natjecanja.
Iznimno, u slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu  tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija.
U slučaju davanja isključivog prava na ponovnu uporabu, tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija
Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija ako se zahtjev odnosi informacije koje se odnose na razloge koji su navedeni za uskratu informacija u postupku ostvarivanje  prava na pristup informacijama.
Dodatni razlozi su sljedeći: ako je informacija zaštićena pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba, s navođenjem nositelja prava intelektualnog vlasništva, ako je poznat,  ako je informacije u posjedu tijela koja pružaju javne usluge   radija i televizije ili  tijela koja pružaju    javne usluge  u području obrazovanja,    znanosti  istraživanja i kulturnih aktivnosti, ako se radi o informacijama za koje je drugim zakonom propisan pristup samo ovlaštenim osobama i ako je riječ o informacijama koje nisu nastale u okviru djelovanja tog tijela javne vlasti
Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje,  a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
 
 
PRILOZI
 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O PROVEDBI zPPI
 
 
 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik