IZVADAK IZ PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA, SUSTAV ODVODNJE GRADA VRBOVSKOG
PREGLEDNA SITUACIJA GLAVNOG GRAĐEVINSKOG PROJEKTA “KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA SA CRPNIM STANICAMA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE NASELJA VRBOVSKO – DIO 2"

U tijeku je projektiranje sustava odvodnje na području grada Vrbvoskog, i to I. i II. faze izgradnje, uključivo sa izgradnjom kolektora sanitarne odvodnje, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te rekonstrukcijom vodoopskrbne mreže koja je vođena uz trasu planiranih kolektora odvodnje.

U nastavku je ukratko data dinamika do sada izvršenih važnijih aktivnosti na provedbi projekta:

R.br.

Datum

Opis aktivnosti

1.

7. srpnja 2017. g.

Ishođeno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, čime je završena i usvojena Studija izvodljivosti

4.

8. lipnja 2018. g.

Potpisan ugovor za usluge izrade projektne i natječajne dokumentacije sa odabranim ponuditeljem, zajednicom ponuditelje Rijekaprojekt – vodogradnje d.o.o, Projekt – nova d.o.o., Via Factum d.o.o., Teh projekt Kemo d.o.o., na iznos od 1.384.200,00 kn bez PDV-a

5.

18. siječnja 2019. g.

Potpisan prvi dodatak ugovoru za izradu projektne i natječejne dokumentacije, dodatni radovi, proširenje planiranog obuhvata i dr., na iznos od 152.501,50 kn bez PDV-a

6.

24. travnja 2019. g.

Potpisan ugovor o izradi recenzije projekne i natječajne dokumentacije za UPOV Vrbovsko, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, recenzent doc. dr.sc. Dražen Vouk, na iznos od 30.000,00 kn bez PDV-a

7.

9. srpnja 2020. g.

Ishođena Lokacijska dozvola za projekt  Kolektori odvodnje otpadnih voda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 1, KLASA: UP/I-350-05/19-03/3, URBROJ:2170/1-03-03/4-19-7

8.

21. kolovoza 2019. g.

Ishođena Građevinska dozvola za projekt  Kolektori odvodnje otpadnih ovda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 2, KLASA: UP/I-361-03/19-06/74 , URBROJ: 2170/1-03-03/4-19-6

- procjena vrijednosti radova ukupno bez PDV-a 10.750.000,00 kn, od čega odvodnja 5.650.000,00 kn, vodoopskrba 5.100.000,00 kn

9.

21. listopada 2019. g.

Ishođena Lokacijska dozvola za projekt  Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pristupnom cestom i mostom, KLASA: UP/I-350-05/19-03/4, URBROJ: 2170/1-03-03/5-19-7

10.

5. lipnja 2020. g.

Potpisan drugi dodatak ugovoru za izradu projektne i natječajne dokumentacije- produljenje roka do 6. lipnja 2021. g. zbog nemogućnosti ishođenja Građevinskih dozvola zbog rješavanja IP odnosa sa Ministarstvom nadležnim za državnu imovinu

11.

8. listopada 2020. g.

Ishođena Građevinska dozvola za projekt  Kolektori odvodnje otpadnih ovda sa crpnim stanicama i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže naselja Vrbovsko – Dio 1, KLASA: UP/I-361-03/20-01/000051, URBROJ:  2170/1-03-03/5-20-0013

- procjena vrijednosti radova ukupno bez PDV-a 3.230.000,00 kn, od čega odvodnja 3.230.000,00 kn, vodoopskrba 1.200.000,00 kn

Za potpuno riješene imovinskih odnosa u cilju ishođenja Građevinske dozvole za projekt izgradnje UPOV-a i pristupne ceste s mostom, očekuje se Odluka o prodaji k.č. 977/2 i 977/3 k.o. Gomirsko Vrbovsko od strane Ministaratva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Zahtjeva za kupnju zemljišta od 8. srpnja 2020. g. i njegove dopune od 12. listopada 2020. g.

 

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik