Potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta izgradnje tlačnog cjevovoda CS Gladi – VS Senjsko 2

Dana 7. veljače 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju građenja komunalnih vodnih građevina na području grada Vrbovskog sa Hrvatskim vodama, o sufinanciranju projekta izgradnje tlačnog cjevovoda CS Gladi – VS Senjsko 2, te je aneksom od 9. travnja 2018. godine utvrđen iznos sufinanciranja od 1.800.000,00 kn. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 2.430.000,00 kn, a gradnja će se ugovoriti nakon provedenog postupka javne nabave male vrijednosti, temeljem Građevinske dozvole KLASA: UP/I-361-03/17-06/82, URBROJ: 2170/1-03-03/5-18-5 od 18. siječnja 2018. godine.

Građevinska dozvola u nastavku .....

Ispis E-mail

logo

Vode Vrbovsko d.o.o
Željeznička ulica 1A, 51326 Vrbovsko
OIB: 49090879289

Odaberite jezik